Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 • Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez firmę Solo Bożena Przytocka z siedzibą przy Damroki 75, 80-177 Gdańsk, solo@solo.pl, +48 607 9999 71
 • Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 
 • Administratorem danych osobowych, jest firma Solo.
 • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W tym celu używa m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz firmy Solo, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego solo.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz firmy Solo (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży,
 2. b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta,
 3. c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 • Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej solo.pl Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

 

Artykuł 3.  Zakres przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe, IP są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
 • Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o firmie Solo, administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.
 • Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu użytkownika dla danego regionu).
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Solo.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).
 • Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie solo.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 

Artykuł 4.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 • Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 • W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Solo jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: solo@solo.pl.

 

Artykuł 5.  Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu Solo Są to m.in. firmy, które dostarczają Solo:
 • usługi związane z technologią (na przykład wsparcie Strony Internetowej Solo),
 • przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
 • usługi kurierskie i poczty polskiej.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą Produktów.